Algemene voorwaarden

Om onduidelijkheden te voorkomen hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld inzake de samenwerking tussen jou en WE SHARE THE FUN. Door deelname aan één van de advertentiemogelijkheden op onze website of in ons magazine geef je automatisch aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding of samenwerking tussen jou en WE SHARE THE FUN.

WE SHARE THE FUN is onderdeel van Funky Fresh Publicity, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55051731. Waar in dit document wordt gesproken over “WE SHARE THE FUN” of “wij” wordt automatisch gesproken over Funky Fresh Publicity.

Vermeldingen op WE SHARE THE FUN
Indien je met je webshop of website op WE SHARE THE FUN vermeld wil staan, vul je het formulier in dat staat op www.wesharethefun.com. Wij bepalen vervolgens of je in aanmerking komt voor een vermelding op onze website. Na ontvangst van de mediakaart en deze voorwaarden kun je ons per mail laten weten van welke vermelding(en) je gebruik wilt maken.

Deelname fysiek magazine
Indien je deel wilt nemen aan ons fysieke magazine, dan vul je daarvoor het betreffende deelnameformulier in. Heb je het deelnameformulier naar ons verstuurd, dan is je deelname bindend. Wij houden ons het recht voor de uitgave te cancelen bij onvoldoende deelnemers. Facturatie geschiedt pas op het moment dat zeker is dat het magazine zal verschijnen.

Teksten en beeldmateriaal
WE SHARE THE FUN is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de website. Teksten op WE SHARE THE FUN en in het magazine worden door ons samengesteld naar aanleiding van de input die we van jou krijgen, de informatie op jouw website en onze beleving daarbij. Wij delen jouw webshop/website in, in een categorie waarvan wij vinden dat jouw shop of site het beste past. Bij onjuistheden in de vermelding op de website neem je contact met ons op en passen wij de vermelding zo snel mogelijk aan. Tussentijdse wijzigingen op onze website passen wij op jouw verzoek eenmaal per jaar gratis aan. Voor elke overige tussentijdse wijziging factureren wij een bedrag van €25,00 per wijziging.

Alle uit de tekstuele vermelding voortkomende rechten met betrekking tot copyright komen toe aan WE SHARE THE FUN. Je vrijwaart WE SHARE THE FUN voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door jou verstrekte gegevens en het beeldmateriaal. Wij hebben geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Aansprakelijkheid
WE SHARE THE FUN is niet aansprakelijk voor:
• fouten of tekortkomingen in de vermeldingen op onze website of in ons magazine.
• fouten of tekortkomingen van, door of namens ons ingeschakelde derden.

• In het geval WE SHARE THE FUN in opdracht van webshop werkzaamheden voor webshop verricht of doet verrichten, vrijwaart webshop WE SHARE THE FUN ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval.

• WE SHARE THE FUN gebruik maakt van door webshop aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst. 

• WE SHARE THE FUN aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de website kan/kunnen worden verkregen.

• Webshop staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van WE SHARE THE FUN dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere webshops en vrijwaart WE SHARE THE FUN voor alle aanspraken uit dien hoofde.

Annulering, opschorting of ontbinding van de samenwerking
• WE SHARE THE FUN is bevoegd de samenwerking te beëindigen en jouw vermeldingen van de website te halen indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de samenwerking onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de samenwerking in redelijkheid niet van ons gevergd kan worden. Indien wij tot opschorting of ontbinding overgaan, zijn wij niet gehouden aan vergoeding van schade en welke kosten dan ook die daardoor zouden kunnen ontstaan.

• WE SHARE THE FUN behoudt zich het recht vermeldingen op non-actief te zetten indien de URL verwijst naar derden, content niet beschikbaar is, of de webshops gesloten/opgeheven blijkt te zijn.

• Indien jij een afgenomen vermelding, pakket of periode geheel of gedeeltelijk annuleert, bestaat geen recht op creditering van reeds in rekening gebrachte kosten.

Facturering en betaling
Wij factureren per e-mail en vooruit per vermelding, periode of pakket. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Jouw vermelding wordt online gezet zodra de betaling binnen is. Genoemde tarieven op de mediakaart zijn exclusief BTW. Na de afgesproken periode vervalt de vermelding automatisch, zonder dat enige opzegging of mededeling daarover van ons vereist is. Voor het verstrijken van de periode nemen we contact met je op over een eventuele verlenging van je vermelding. WE SHARE THE FUN is echter niet verplicht om jou na de verstreken periode opnieuw een aanbieding te doen.

Voor de betaling van een basisvermelding aan WE SHARE THE FUN is inbegrepen: de visuele opmaak en tekstuele vermelding van een webshop op Wesharethefun.com, 1 correctieronde en 1 x exposure op social media.

Overmacht
WE SHARE THE FUN staat in voor een beschikbaarheidpercentage van de website van tenminste 98%, waarbij nonbeschikbaarheid wegens onderhoud buiten beschouwing wordt gelaten. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van WE SHARE THE FUN liggen wordt uiteraard eveneens buiten beschouwing gelaten. WE SHARE THE FUN is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding. WE SHARE THE FUN is steeds gerechtigd de website, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van website ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de website. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WE SHARE THE FUN geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor WE SHARE THE FUN niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Vertrouwelijke gegevens
Feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan jou of ons ter kennis komen, worden door ons beiden vertrouwelijk behandeld. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Privacybepaling
WE SHARE THE FUN behandelt informatie, die in het kader van de opdracht ter kennis komt, vertrouwelijk. Derden partijen, die eventueel bij de uitvoering van de plaatsing worden betrokken, worden aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling gebonden. WE SHARE THE FUNbehandelt persoonsgegevens met zorg en gebruiken deze alleen binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. WE SHARE THE FUN maakt gebruik van cookies.

Nederlands recht
Op de samenwerking tussen jou en WE SHARE THE FUN is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en ons is de rechter in het arrondissement waar Funky Fresh Publicity is gevestigd of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Funky Fresh Publicity.

Opgesteld op 1 mei 2018. Wijzigingen voorbehouden.

X